Audio Songs

(browse through the largest collection of Marathi Songs)
MP3s in current category
<
Shriram jairamBhajo venkateshwar narayanaHari om dyaneshwaraDhun mantraSanskarMantra sangraha bhag 2Mantra sangraha bhag 1Devi mantra sangraha
>
Currently selected MP3
Sanskar
(showing song previews, 45 second clip)
MP3 Formats
01 Karagre Vasate Lakshmi.mp3
02 Gayatri Mantra.mp3
03 Shubham Karoti.mp3
04 Shantakaram.mp3
05 Gurur Brahma.mp3
06 Rama Raksha.mp3
07 Ganapati Stotra.mp3
08 Maruti Stotra.mp3
09 Ganapati Atharva Shirshya.mp3
10 Vadani Kawal Gheta.mp3
11 Sanskrut Subhashite.mp3
12 Shree Sukta.mp3
13 Purush Sukta.mp3
14 Shiva Mahimna Stotra.mp3
15 Rudra.mp3
16 Bhakti Yog.mp3
17 Purushottam Yog.mp3
18 Moksha Sanyas Yog.mp3
19 Moksha Sanyas Yog.mp3
20 Saraswati Naman.mp3
21 Pradnyavivardhan Stotra.mp3
22 Surya Mandal Stotra.mp3
23 Chakshushopanishat.mp3
24 Ratri Sukta.mp3
25 Mahalakshmyashtak Stotra.mp3
26 Shivashadakshar Stotra.mp3
27 Shree Vishnu Sahastranam.mp3
27 Audio Tracks (.mp3)
Add to cart @ 100 INR
(enables you to play/download full songs)